สินค้า


FINE SIEVE

คัดเกรดและทำความสะอาดวัตถุดิบที่มีความละเอียด ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

FINE  SIEVE .jpg (61 KB)