เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท ไทรอัมฟ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดย คุณบุญชัย โฆสิตคุณและ คุณวลัย โฆสิตคุณ ดำเนินธุรกิจ ผลิต ออกแบบ บริการและติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ สำหรับใช้ ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

ณ ปัจจุบัน ดำเนินการมาครบรอบ 30 ปี โดยมีบริษัทในเครือรวม 3 บริษัทด้วยกัน ได้แก่
  1. บริษัท ไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
  2. บริษัท ไทรอัมฟ์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ สตีล จำกัด 
  3. บริษัท ไทรอัมฟ์ สตรัคเจอรัล สตีล จำกัด
Vision
กลุ่มบริษัทไทรอัมฟ์
ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด 
พร้อมการบริการแบบมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส


Mission
  • รับผิดชอบต่อลูกค้า/ คู่ค้า
  • ซื่อสัตย์ โปร่งใส
  • เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร
  • มาตรฐานคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
  • การบริการแบบมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

Certificate/ รางวัลต่างๆ

ที่ รายการ TEC TSL
1 สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2558 2558
2 ประกาศเกียรติบัตรให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง - 2555
3 บ. ไทรอัมฟ์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ สตีล จำกัด ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคม ของธุรกิจไทยต่อเนื่องติดต่อกัน - 2557
4 มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2546) 2550-2553 2550-2553
  มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2553) 2554-2560 2554-2560
5 ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน มอก.9001-2539 (ISO 9001:1994) 2544-2546 -
  ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน มอก.9002-2539 (ISO 9002:1994) - 2543-2546
  ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน มอก.9001-2544 (ISO 9001:2000) 2547-2551 2547-2551
  ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน มอก.9001-2552 (ISO 9001:2008) 2552-2559 2552-2560
  ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015) 2559-2560 2560
6 รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Award) 2554-2558 2554-2558
7 รางวัลสถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงาน 2555-2558 2555-2558
8 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2555-2559 2555-2559
9 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2556-2559 2556-2559
10 มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 2559-2562 2559-2562