สินค้า


Chain conveyor

อุปกรณ์ลำเลียงวัสดุในแนวนอน โดยใช้ใบกวาดประกอบเข้ากับข้อโซ่ตามความยาวที่ต้องการ เพื่อลำเลียงวัตถุดิบจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งโดยมี motor gear เป็นตัวส่งกำลัง

CHAIN CONVEYOR .jpg (61 KB)