สินค้า


V-SLIDE

อุปกรณ์ เปิด-ปิด ควบคุมการไหลลงของวัตถุดิบตามแรงโน้มถ่วง

SLIDE VALVE .jpg (47 KB)